Skip to main content

Vedtægter

Punkt 1
Klubbens formål er at øge interessen for motionscykling ved sportslig og selskabelige
arrangementer. samt at fremme trafiksikkerhed og respekt for andre trafikanter. Klubben er medlem af DCU`s motionssektion.

Punkt 2
Som medlemmer kan optages personer, der har interesse for motionscykling. Der kan desuden optages passive medlemmer uden stemmeret.

Punkt 3
Et ansøgende medlem kan nægtes medlemskab, såfremt 2/3 af bestyrelsens medlemmer bestemmer sig herfor. Et nægtet medlemskab kan appelleres til prøvelse på førstkommende ordinære generalforsamling.

Punkt 4
Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen og indbetales helårligt.
Har et medlem ikke betalt kontingent senest en måned efter forfald, kan den pågældendes
medlemskab slettes, og stemmeret på generalforsamlingen fortabes.
Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til kassereren.

Punkt 5

Klubbens kapital består udelukkende af akkumuleret optjent overskud

  1. Generalforsamlingen har besluttet at bestyrelsen kan anvende klubbens optjente overskud, til at støtte velgørende formål med optil total kr.10.000,00. Bemyndigelsen er gældende indtil den 30. november 2024
  2. Generalforsamlingen har besluttet at bestyrelsen kan anvende klubbens optjente overskud at støtte klubaktiviteter i enhver henseende med udgifter op til kr. 150.000,00. Bemyndigelsen er gældende indtil den 30. november 2024

Anvendelse af optjent overskud, der overstiger de ovennævnte beløb, skal besluttes på den årlige generalforsamling med mindst 4/5 flertal, eller i henhold til Punkt 9 og 10

Punkt 6
Klubbens regnskabsår er 1/10 – 30/9.
Første regnskabsår udgør perioden fra stiftelsen til 30/9 1995.

Punkt 7
Klubben tegnes af den samlede bestyrelse i forening.

Punkt 8
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i november måned, og indkaldes med 14 dages varsel pr. brev eller mail. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før.

Punkt 9
Generalforsamlingen afgør sager ved simpelt flertal. Dog kræver ændringer af vedtægter at 4/5 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer for. Såfremt der ikke opnås 4/5 flertal på generalforsamlingen, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtagelse af vedtægtsændringer kan ske ved simpelt flertal. Indkaldelse sker efter retningslinjerne i pkt. 8

Punkt 10
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen skønner det påkrævet, eller hvis 1/5 af de aktive medlemmer skriftligt anmoder om det.

Anmodning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden tilstilles bestyrelsen. Denne er herefter forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest
8dage efter modtagelsen af anmodningen. Indkaldelse sker efter retningslinjerne i pkt. 8. Afgørelser træffes i.h.t bestemmelserne i pkt. 9.

Punkt 11
Klubben ledes af en bestyrelse på minimum 3 medlemmer (formand, kasserer og sekretær); ved et lige antal medlemmer i bestyrelsen, har formanden 2 stemmer.
På en iflg. vedtægterne indkaldt generalforsamling vælges bestyrelsesmedlemmerne for 2 år ad gangen.
På generalforsamlingen vælges ligeledes 1 suppleant til bestyrelsen, samt en revisor og en
revisorsuppleant.
Disse valg er for 1 år ad gangen.
Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal.

Bestyrelsen vælger hvert år sin formand og kasserer og sekretær

Punkt 12

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Såfremt et medlem ønsker det, skal der afholdes skriftlig afstemning.

Punkt 13
Følgende dagsorden skal gennemgås på den ordinære generalforsamling:
1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
3. Behandling af indkomne forslag.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af bestyrelsessuppleanter.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt

Punkt 14
Klubben hæfter kun for påtagne forpligtelser med den til enhver tid værende formue. Hverken klubbens medlemmer eller bestyrelse kan gøres personlig ansvarlig for trufne beslutninger.

Punkt 15
Klubbens formue skal til enhver tid være anbragt i et, eller flere, anerkendte pengeinstitutter.

Formuen skal være anbragt på minimum 2 forskellige konti:

  1. En drift konto med en max saldo på kr. 25.000, - hvor kasseren har alene rettigheder
  2. En (eller flere) opsparingskonti med dobbelt godkendelse af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Punkt 16

Indgåelse af finansielle aftaler og forpligtelser af enhver art, skal besluttes på den årlige generalforsamling med mindst 4/5 flertal, eller i henhold til Punkt 9 og 10

Punkt 17
Ophævelse af klubben kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, hvor der kræves mindst halvdelen af de aktive medlemmers fremmøde. Af de fremmødte aktive medlemmer kræves 4/5 flertal for ophævelse.
Såfremt der ikke på den ekstraordinære generalforsamling kan træffes bestemmelser om en ophævelse, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor en ophævelse kan ske ved simpelt flertal.
I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til cykelsportens fremme i Silkeborg kommune

Vedtaget på generalforsamlingen den 27.november 2002

Ændret den 27. november 2006
Ændret den 26. november 2007
Ændret den 23. november 2009
Ændret den 2. november 2011
Ændret den 25. oktober 2012
Ændret den 2. november 2015
Ændret den 6. november 2023